Základní informace a podmínky studia

Virtuální univerzity třetího věku v zahraničí / Information and study requirements of Virtual U3A abroad

Přihláška zde / Registration form here

Pilotní pololetí začíná 1. ledna 2024. / The pilot term starts on January 1st, 2024.

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. / Students of VU3A are registered in the central database of the CULS in Prague for the duration of their studies.

Studia se mohou účastnit posluchači / Students who can subscribe to the study:

 • ve věku 50+ nebo invalidní důchodci bez rozdílu věku / aged 50+ or disabled pensioners regardless of age

V průběhu pololetí (leden - červen; červenec - prosinec) / During the term (January - June; July - December):

 • každý kurz obsahuje 6 videopřednášek a k nim příslušné studijní materiály / each course includes 6 video lectures and related study materials
 • studijní materiály jsou dvojjazyčné / bilingual study materials
 • jednotlivé přednášky jsou zpřístupňovány po 3 týdnech dle následujícího harmonogramu / individual lectures are made available within three weeks intervals according to the following schedule:

 • výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během pololetí kdykoli přístupné přes internet na vlastní přihlašovací údaje / study materials are accessible to students at any time during the semester via the Internet using their login
 • nepovinná společná výuka probíhá v konzultačním středisku (KS) 1x za 3 týdny online nebo prezenčně; informace naleznete u profilu příslušného konzultačního střediska v sekci Konzultační střediska / optional group lectures take place at a Consultation Centre (CC) once every three weeks online or face-to-face; for more information, see the profile of the relevant CC in the Konzultační střediska section on this website
 • pokud se společná výuka v konzultačním středisku nekoná (případně se zájemce o studium přihlásil po konání poslední společné výuky), posluchač studuje zcela individuálně dle svých časových možností až do konce příslušného pololetí / if there is no group lecture at the CC (or if the prospective student has registered after the last group lecture), the students study entirely individually according to their time availability until the end of the semester
 • po splnění studijních povinností (online testy na vlastní přihlašovací údaje) získá posluchač Pamětní list (v elektronické verzi) / after fulfilling study requirements (online tests on their login), the student receives a "Pamětní list "(electronic version)
 • po úspěšném absolvování 6 individuálních kurzů posluchač získá Osvědčení o absolutoriu (v elektronické verzi, v jednání je konání prezenční promoce); následně může pokračovat ve studiu a "sbírat" dalších 6 individuálních kurzů; bonusové kurzy zdarma se nezapočítavají / after successful completion of 6 individual courses, the student receives a "Osvědčení o absolutoriu"(electronic version, face-to-face graduation is in progress); he/she can then continue his/her studies and "collect" another six individual courses; bonus free courses do not count

Jak se stát posluchačem Virtuální U3V v zahraničí? / How do you become student of Virtual U3A abroad?

Zájemce o studium / Those who are interested in studying:

 • vybere si z naší nabídky libovolné konzultační středisko (nejlépe to, které je nejblíže jeho bydlišti), v rámci kterého se bude moci účastnit případné společné výuky (online nebo face-to-face), která je ale nepovinná / choose Consultation Center from our list (preferably the one closest to where they live), where they can participate in optional group classes (online or face-to-face)
 • pokud vybrané konzultační středisko organizuje face-to-face výuku, které se chce zúčastnit, kontaktuje jeho tutora pro ověření, že mají volné místo / if the selected Consultation Center organizes face-to-face group classes that they want to attend, contact its tutor to check that they have a free place available
 • vyplní přihlašovací formulář (dostupný zde nebo výše), kde zvolí vybrané středisko a kurz/kurzy, které bude chtít v příslušném semestru studovat / complete the registration form (available here or above), in which they select the center and the course(s) they wish to study in the term
 • do 24 hodin mu budou na uvedený email zaslány přihlašovací údaje do neveřejné části portálu a podklady k platbě / within 24 hours, the login for the non-public part of the portal and payment details will be sent to the email address provided in the form
 • do 30 dnů od podání přihlášky je nutné kurz zaplatit / payment for the course must be made within 30 days of registration

 • posluchač VU3V může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného střediska je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti) / a VU3V student can study only in one CC; transfer to another center is possible only in exceptional cases (i.e., change of residence, establishment of a CC closer to their home)
 • přerušení studia je možné bez udání důvodu před zahájením dalšího pololetí; po návratu ke studiu v některém z dalších pololetí se dříve absolvované kurzy započítavají k zisku Osvědčení o absolutoriu / interruption of studies before the start of the next term is possible without giving a reason; if students return to studies in one of the following terms, the previously completed courses are counted towards the award of the "Osvědčení o absolutoriu"

Povinnosti posluchače / Student's obligations:

 • uhrazení studijního poplatku / payment of the tuition fee
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu / pass a test for each of the video lectures, and the final test
 • samostudium / self-study
 • respektování Podmínek užívání portálu www.vu3v.com - viz zde (bude doplněno) / respecting the Terms of Use of the www.vu3v.com portal - see here (it will be added)

Přehled virtuálních kurzů / Virtual courses

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“. / The courses are part of the "The World Around Us" study program.

Seznam nabízených kurzů / List of courses is available here.

Seznam konzultačních středisek / Consultation Centers

Informace pro konzultační střediska a jak se jím stát naleznete zde. / Information for Consultation Centers and how to become one are available here.

Seznam konzultačních středisek s kontakty rozdělený podle jednotlivých států. / A list of Consultation Centers with contacts is divided by country.

Seznam středisek / List of Consultation Centers is available here.